Privacy beleid

De gegevens die over leerlingen en ouders/verzorgers gaan noemen we persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van u en onze leerlingen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. 

Dit brengt met zich mee dat wij:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt; 
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

De verwerking van uw persoonsgegevens door Panta Rhei vindt o.a. plaats voor de organisatie en het bieden van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte.

Panta Rheidag 2019